TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN

Ana Sayfa Uncategorized 1 Mart 2019

AHMET KUTSİ TECER

Ahmet ÖZDEMİR Ahmet Kutsi Tecer’in babası aslen Erzincan Kemaliyeli olan Abdur-rahman Bey, 1895’de Beyrut’a bağlı Kudüs Duyun-ı…

Ahmet ÖZDEMİR

Ahmet Kutsi Tecer’in babası aslen Erzincan Kemaliyeli olan Abdur-rahman Bey, 1895’de Beyrut’a bağlı Kudüs Duyun-ı Umumiyesi müdürüydü. Ahmet Kutsi Tecer, Kudüs’te 4 Eylül 1901’de doğdu. Bir Türk şehri olan Ku-düs’te doğduğu için babası ona Ahmet Kudsi adını koymuştu.
Ahmet Kutsi Tecer, kısa sayılabilecek ömrünü; ülkesinin eğitimine, sa-natına ve kültürüne adayan, bütün yönleriyle timsal insanlardan biriydi. O, içinde vücut bulduğu halkının kültürünü benliğinde özümsemiş, sevdasını yü-reğinde taşımıştı. Kendisine Avrupa’da eğitim imkânları sağlayan Cumhuri-yet’e, hayatının sonuna kadar kanat gerenlerden oldu. Her şeyden önce o Anadolu çocuğuydu. Yüce Ata’nın başlattığı inkılaplara, bütün içtenliği ile inanmış, aydın, eğitimci, şair, yazar, kültür ve fikir emekçisiydi.
Cumhuriyet Türkiye’sinin Anadolu’ya aydınlık götüren ilk eğitimcile-rinden oldu. Şiirleriyle, halk bilimi alanındaki çalışmalarıyla, oyunlarıyla ve güzel Türkçesiyle günülerde taht kurdu. Kurmaya da devam ediyor.
Ahmet Kutsi Tecer’in hayatında bir dönüm noktası Sivas olmuştu. Dört yıl kaldığı Sivas’ta Türk Halk edebiyatı, âşıklık geleneği ve halk bilimi açısından pek çok ilki gerçekleştirmişti. Hizmetleri anılan alanların tarihine al-tın harflerle kazılacak nitelikteydi.
Ahmet Kutsi Tecer’in yönünü bulduğu kent Sivas olmuştu. Sivas için ise Ahmet Kutsi Tecer, toprak altında kalmış hazinelerine gün yüzüne çıkaran ve onları ulusuna armağan eden define bulucuydu. Sivas’ta yaptığı hizmetler arasında Âşık Veysel’i keşfetmesi kadar önemli olanı Muzaffer Sarısözen’in önünü açarak, Türk Halk Müziği’nin anıt adamı olmasına katkı sağlamasıydı.
Ahmet Kutsi Tecer, bir yandan da kendi şiirini yazıyordu. Cumhuri-yet’in ilk yıllarında etkin olan edebi akımlardan Beş Hececiler ve Yedi Meşale-ciler arasında girmedi. Ancak bunların birleştiği nokta “Memleketçi Şiir” gele-neğiydi ki, Tecer bu geleneğin bir parçasıydı.

İlk akla gelen şiirleridir. Heceyi kullanmadaki ustalığı, yalın söyleyişi, arı-duru dili, canlı anlatımı, halk deyimlerini yerli yerinde kullanışı, Türk mu-sikisine sahipliğiyle Tecer’i unutamayız.
Ahmet Kutsi Tecer’in eğitim, şiir ve folklor çalışmaları dışında ilgi ala-nına oyun yazarlığı da giriyordu. Onun ikinci sanat dalının tiyatro olduğunu söyleyebiliriz. 1940’1ı yıllarda köy oyunlarına ilişkin araştırmalarının sonucu-nu “Köy Temsilleri” adını verdiği kitapta toplamıştı. Bu kitabıyla köylümüzde var olan dramatik unsurları ve folklor zenginliklerini gözler önüne sermişti. Türk halkının zengin kültür mirasını keşfederek, bu mirası tiyatro eserleri ile aktarma başarısını gösterdi. Kendinden sonra bu alanda çalışma yapacakları da yüreklendirdi.
Sanatı, şiiri üstüne çok şey yazıldı, söylendi. Yarın daha geniş araştır-malara konu olacak diye düşünüyorum ve öyle olmasını diliyorum. Yaşadığı yüzyılın Türk şiirinde birçok gönülde taht kurmuş Ahmet Kutsi Tecer şiirle-rinde de hayat gibi gösterişten süsten uzaktı. Öze önem veren, sesin musikili bir büyüleyişle şiire dönüşmesini gerçekleştiren, mısra düzeninde halktan, halk bilimden yararlanan, halkın arasından çıkıp halka giden milli bir sanat anlayı-şında karar kılan öncü insandı.
Batıyla tanışması Paris’teki öğrencilik yılları dâhil onun hem sanatına güç katmış hem de bakış ufkunu genişletmiş, zenginleştirmiştir. Ahmet Kutsi Tecer hakka yürüdüğünde 66 yaşındaydı. Eğitime adadığı ömrü de dikkate alınmak şartıyla hayatının en uzun süresi şiire ayırdığı yıllardır.
Ahmet Kutsi Tecer, Cumhuriyeti’nin kurulması için cephede savaşan-lardan değildi. Ama o Cumhuriyetin yücelmesi için kalemiyle eğitim ve kültür cephesinde görev aldı.. “Orda, uzakta” ki köylerdeki halkın kültürünü yaşadı, yaşattı, gelecek kuşaklara aktardı. Ömrünce Cumhuriyete kanat geren bir anıt insandı. Saygı ile anıyor, rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun.

Tema Tasarım |